Massa salarial

ANY 2014

Per acord adoptat en sessió de data 22 d'agost de 2014, el Ple va aprovar la massa salarial del personal laboral d'aquest Ajuntament de l'exercici 2014, la qual ascendeix a la quantitat de 176.835,29 €.

La qual cosa es fa pública en compliment de l'article 103 bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

ANY 2015

Per acord adoptat en sessió de data 8 d'abril de 2015, el Ple va aprovar la massa salarial del personal laboral d'aquest Ajuntament de l'exercici 2015, la qual ascendeix a la quantitat de 165.515,83 €.

La qual cosa es fa pública en compliment de l'article 103 bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

ANY 2016

Per acord adoptat en sessió de data 1 de juliol de 2016, el Ple va aprovar la massa salarial del personal laboral d'aquest Ajuntament de l'exercici 2016, la qual ascendeix a la quantitat de 165.470,36 €.

La qual cosa es fa pública en compliment de l'article 103 bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.